Zink ist ein ökologisches Material mit einer hohen Recycling-Quote.

Bæredyktigt miljø

  • Naturlig grunnstoff
  • Bærekraftig ressurs
  • Naturlig, vedlikeholdsfri overflate
  • Lang levetid
  • 100% resirkulerbart
  • Sikret materialsyklus
  • Lavt forbruk av primærenergi

Naturlig grunnstoff

Sink er ett av de 10 vanligste grunnstoffene i jordskorpen. Sink er det nest viktigste sporstoffet etter jern og spiller en viktig rolle for mange fysiologiske og biokjemiske funksjoner. Sink aktiverer hormoner, stabiliserer cellemembranen, påvirker vekst og spiller en viktig rolle for nerver, øyne, hud, sårheling og immunsystemet.

Bæredyktig ressurs

Sinkmalm finnes i rikt monn både geologisk og geografisk og utvinnes hovedsakelig under jordoverflaten. De viktigste malmforekomstene finnes i dag i Australia, Canada og Peru. Kina, Japan, Mexico, Zaire og enkelte europeiske land er også viktige sinkprodusenter. Ut fra dagens tekniske utvinningsstandarder er sinkmalmreservene anslått til 3400 millioner tonn på verdensbasis – basert på dagens produksjonsvolum vil dette utgjøre en sinkreserve som vil vare i 700 år. Andelen resirkulert materiale er imidlertid ikke tatt med i denne beregningen. Sink er dermed ikke å regne som en knapphetsressurs.

Naturlig, vedlikeholdsfri overflate

Produktene i PATINA LINE har en naturlig overflate, ingen ekstra belegg eller fosfatlag og trenger ikke regelmessig vedlikehold. Over tid dannes et blågrått eller grafittgrått beskyttelseslag – den såkalte patinaen.  De selvreparerende egenskapene ved denne patinaen er spesielt viktige ettersom til og med riper blir usynlige over tid.

Lang levetid

Industriell sink ble brukt av blant annet den berømte arkitekten Carl Friedrich Schinkel allerede i det 19. århundre. Med mindre de ble offer for ødeleggelsene under siste verdenskrig - renoveres bygningene som ble oppført av Schinkel (1781–1841) nå sakte, men sikkert. Bare det sier litt om den lange levetiden ved bruk av byggesink som værbeskyttelse.

Patinaen er ansvarlig for materialets korrosjonsbeskyttelse og holdbarhet. Det vannuløselige sjiktet avgis permanent gjennom erosjon og påvirkninger fra miljøet  (både naturlige og skadelige miljøpåvirkninger), og samtidig danner materialet ny patina.

Basert på de gjennomsnittlige korrosjonsratene i mellomeuropeisk klima, en rate som etter redusert miljøpåvirkning har gått kraftig ned de siste tiårene, ligger forventet levetid på RHEINZINKs taktekkinger fra 100 til 120 år. En opplagt forutsetning for dette er at takkonstruksjonen er riktig planlagt og utført ut fra et byggteknisk perspektiv, i tillegg til at det håndverksmessige arbeidet må være feilfritt.

RHEINZINKs lange levetid er bekreftet av følgende institutter og sertifiseringsorganer:

  • BMUB - det tyske miljøverndepartementet Titansink som taktekkingsmateriale ≥ 50 år (kilde: Tabell & Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB (levetid for komponenter til livssyklusanalyse iht. BNB)
  •  Det britiske sertifiseringsinstituttet BRE (Building Research Establishment Ltd.) har i forbindelse med et miljøregnskap for RHEINZINK lagt til grunn en levetid på ≥ 80 år for tak og fasader
  • TNO-instituttet (Built Environment and Geosciences) i Breda i Nederland: Levetid  ≥ 75 år for takrenner og fallrør

Resirkulering

Resirkulerbarhet spiller en viktig rolle for bærekraftig bygging. Rivingsprosessen er en del av bygningens livssyklus og må vurderes separat. De viktigste målene er å verne naturressursene og unngå høye avfallskostnader. Høy grad av resirkulerbarhet muliggjør gjenvinning av deler av bygningen innenfor den naturlige energi- og materialsyklusen. Derfor skal det brukes byggematerialer som kan gjenbrukes eller resirkuleres.

I prinsippet er RHEINZINKs produkter evigvarende. Ved ombygging eller når produktet når endt levetid, kan de uten problemer samles inn separat. Alle produkter i PATINA LINE er 100 % resirkulerbare uten ytterligere produksjonsprosesser som lakkfjerning eller separering av komposittmaterialer. 100 % av avfallet fra produksjonen smeltes på nytt og bearbeides til nye produkter. Resirkuleringsgraden for byggesink ligger på over 95 %  i Tyskland – det går med andre ord knapt noe byggesink tapt. Takket være den høye gjenvinningsgraden er i dag nesten en tredjedel av materialet sekundærmateriale – og denne andelen blir kun begrenset av at sinkprodukter har svært lang holdbarhet.

Energiforbruket for resirkulering av RHEINZINK utgjør bare 5 % av primærenergiinnholdet. Dette betyr en besparelse på 95 % av energien i forhold til ny produksjon. Allerede i dag utgjør verdien av bruktmetall opptil 60 % av råstoffprisen for finsink, og dermed blir valget av naturmaterialet ekstremt bærekraftig også ut fra et økonomisk perspektiv.

Lavt primærenergiforbruk

Takket være den lave smeltetemperaturen i forhold til andre metaller, ca. 520 °C under produksjon, samt andelen av resirkulert innhold, har RHEINZINKs produkter et primærenergiinnhold som er svært lavt i forhold til andre bygningsmaterialer og vanlige taktekkingsmaterialer som takstein av betong eller tegl.

Les mer om dette i vår miljøprodukterklæring.

EPD og sertifikater

RHEINZINKs miljøegenskaper er vurdert og sertifisert av uavhengige institutter.

Mer...

Overvannsstyring

Finn ut mer om styring eller bruk av overvann ved hjelp av sinktak fra RHEINZINK.

Mer...

RHEINZINK worldwide

Kontakt oss
+47 67540440